ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF, vagy Általános Szerződési Feltételek) rendezik a Prókátor Kft.. (Székhely: 8163 Csajág, Vasút u.1., Cg.19-09-501181, Adószám: 11325046-2-19- a továbbiakban, mint Szolgáltató) tulajdonát képező www.budatrioapartments.hu weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtására és igénybevételére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.
 2. A II. fejezetben körülírt díjköteles Szolgáltatásokat a Szolgáltató kizárólag az egyedi szerződések hatályba lépését követően nyújtja. Az egyedi szerződések a jelen ÁSZF III. fejezetében, valamint a Felhasználási Feltételekben rögzítettek szerint jönnek létre.
 3. Jelen ÁSZF  hatálya a regisztrált Felhasználókra, és a jelen ÁSZF szerződés megkötött egyedi szerződések mindegyikére irányadó, és az egyedi szerződések eltérő és kifejezett rendelkezésének hiányában a jelen ÁSZF tekintendő irányadónak.
 4. A Regisztrációval a Felhasználó részéről a jelen ÁSZF, a Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat megismertnek és elfogadottnak minősül.
 5. Nem regisztrált, avagy regisztrált, de szolgáltatást igénybe nem vevő felhasználókra a jelen ÁSZF, a Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései annyiban irányadóak, amennyiben a weboldal használata során bármely aktivitására vonatkozóan a jelen Szerződés, a Felhasználási Feltételek vagy az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezést tartalmaz.
 6. FOGALMAK
  1. Weboldal: www.budatrioapartments.hu
  2. Szolgáltató : Prókátor Kft.
  3. Felhasználó: az a természetes személy,  aki a szálláshely szolgáltatást igénybe veszi.      
  4. Megrendelő az a  természetes vagy jogi személy , aki valamely Szolgáltatást megrendel
  5. Látogató: a Weboldalt használó személy
  6. Adminisztrátorok: a Weboldal üzemeltetői
  7. Regisztráció: az a folyamat, amelyben a Felhasználóvá válni kívánó személy azonosításához szükséges adatait megadja. A regisztrációval a Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF és az adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit.

 

 1. SZOLGÁLTATÁSOK

 

 1. Szolgáltató kötelezettséget vállal a Szolgáltatások szerződésszerű biztosítására, míg a jelen fejezetben részletezett egyes esetekben a Megrendelő jelen ÁSZF és az egyedi szerződésben foglaltak szerint díj megfizetésére vállal kötelezettséget. A Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban megtesz minden olyan, az érdekkörébe tartozó cselekményt, illetve megad minden olyan információt, amely a Szolgáltatás nyújtásához szükséges.
 2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés csak abban az esetben minősül a Szolgáltató által elfogadottnak, ha a megrendelés ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra kerül.
 3. A látogatók által igénybe vehető szolgáltatás az apartman lefoglalása adott időtartamra, adott létszámmal.

 

 1. A MEGRENDELÉS LÉTREJÖTTE

 

 1. Megrendelő a foglalást az Apartmanok menüpontban a kiválasztott apartmanhoz tartozó részletek és foglalás linkre kattintva kezdeményezheti.
 2. A foglalás aktívvá (azaz elérhetővé) a díj Szolgáltató számláján történő jóváírást követően válik. A díj rendezésére a Megrendelőnek 5 naptári nap áll rendelkezésére, „vissza nem térítendő „ foglalás esetén pedig azonnal. Amennyiben  eddig az időpontig a díj nem kerül rendezésre, a Szolgáltató  a foglalást a rendszeréből törli.
 3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató elsősorban a Megrendelő által a rendelés során megadott adatok alapján készíti el a foglalást. A Megrendelő köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni, és folyamatosan ellenőrizni a foglalás tartalmának helyességét. Elírás vagy hiba észlelése esetén azt a Szolgáltató elérhetőségein jelezheti.
 4. A Szolgáltató és a Megrendelő között az egyedi szerződés a szállásdíjnak a Szolgáltató számláján történő jóváírásával hatályosul.
 5. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Megrendelő jelentős mértékben megszegi az ÁSZF, Felhasználási Feltételek vagy Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit. Ilyennek minősül különösen, ha nem járul hozzá az érkező vendégek útiokmányainak lefotózásához – az NTAK rendszerbe való feltöltéséhez. Ezekben az esetekben a Szolgáltató megtagadhatja a szálláshely igénybevételét.
 6. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a foglalásra és a megrendelés visszamondására vonatkozó szabályokat a Szolgáltató megváltoztathatja. Ez a már teljesített megrendelésekre nem vonatkozik.

 

 1. ELÁLLÁS JOGA

A Megrendelőnek az érkezést megelőző 7.napig joga van elállni a megrendeléstől, de ezt  a weboldal Foglalás menüpontjában található feltételekkel teheti csak meg.

 

 1. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

 1. A megrendeléskor a Megrendelőnek az alábbi lehetőségei vannak a fizetésre:
  1. Banki átutalás e-mailben küldött díjbekérő szerint euro vagy forint pénznemben
  2. Online banki fizetés a K&H online fizetési rendszerén keresztül kizárólag euro pénznemben
 2. A foglalás a díjnak a Szolgáltató számláján történő jóváírását követően kerül aktiválásra.
 3. Átutalással történő fizetés esetén az átutalást a Megrendelőnek a Szolgáltató által kiállított díjbekérő levélben meghatározott fizetési határidő végéig kell teljesítenie. A fizetés azon a napon tekintendő megtörténtnek, amikor az összeg a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.
 4. A fizetés napján a Szolgáltató számlát állít ki, és azt  e-mailben megküldi a Megrendelő részére.
 5. A számla kiegyenlítésével kapcsolatos külföldi és belföldi bankköltségek a Megrendelőt terhelik.

 

 1. AUTOMATIKUS ÉRTESÍTÉSEK

 

 1. A   Megrendelő a megrendelésről, valamint – banki átutalás esetén – az összeg beérkezéséről elektronikus visszaigazolást kap a megrendeléskor megadott e-mail címére. A visszaigazolás tartalmazza a foglalás adatait, valamint a használat feltételeit.
 2. Ugyancsak elektronikus visszaigazolást küld az oldal abban az esetben, ha a Megrendelő Online banki felületen fizette ki a szolgáltatás ellenértékét, de időközben eláll a megrendeléstől és az összeget a bankon keresztül a Szolgáltató visszautalja a Megrendelőnek.

 

 1. FELELŐSSÉG

 

 1. A Szolgáltató minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy szolgáltatásait folyamatosan biztosítsa, azonban nem vállal felelősséget azokért a hibákért, amelyeket az internet, helyi hálózati elemek, internetes böngésző és/vagy számítógépes infrastruktúra működési zavaraiból fakadó fennakadása, rajta kívül álló esemény, vagy vis maior okoz, és amely a szolgáltatás teljesítését akadályozza vagy ellehetetleníti.
 2. A Szolgáltató kizárja a felelősségét mindazokért a károkért, amelyek az esetleges hibás teljesítése miatt következtek be a  Megrendelőnél.
 3. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a weboldalt, és az szolgáltatásokat rendeltetés-szerűen és jogszerűen veszi igénybe, betartva a hatályos jogszabályokat, jelen ÁSZF-, a Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat előírásait.
 4. A Megrendelő amennyiben nem természetes személy, folyamatosan biztosítja, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően működő szervezet, és szavatolja, hogy a regisztrációt, valamint a weboldalon végzett egyéb aktivitásokat a képviseletére feljogosított személyek végzik.
 5. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti kötelezettségek  megszegésével a szolgáltatónak okozott károkért felelősséggel tartozik.

 

 1. ADATVÉDELEM 

 

 1. A Megrendelő és  a Szolgáltató vállalják, hogy a weboldal működtetése, illetve használata során hozzáférhetővé vált személyes adatokat az Adatvédelmi Szabályzat, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény , valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek megfelelően bizalmasan és jogszerűen , továbbá célhoz kötötten kezelik.
 2. A Szolgáltató köteles gondoskodni a birtokába jutott személyes adatok védelméről.
 3. A Szolgáltató szavatolja a Megrendelő felé, hogy a regisztráció során feltüntetett kapcsolattartót tájékoztatta arról, hogy adatai (név, e-mailcím, telefonszám) feltüntetésre kerülnek, és hogy azok a Szolgáltató, mint adatkezelő adatbázisába kerülnek, továbbá arról, hogy a Szolgáltatás teljesítése érdekében azokat a Szolgáltató kezeli a szolgáltatás időtartama alatt, illetve azt követően, az egyedi szerződésből folyó jogok és kötelezettségek teljesítése érdekében.  Szavatolja továbbá, hogy a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatát a mindenkori kapcsolattartó személy számára elérhetővé teszi.
 4. A Megrendelő és a Felhasználó kijelenti, hogy az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat megismerte, annak rendelkezéseit magára kötelezőnek ismeri el, és kapcsolattartójával megismertette.

 

 1. EGYEBEK

 

 1. Felhasználó panaszával, reklamációjával írásban a recepcio@budatrioapartments.hu címen fordulhat a Szolgáltatóhoz a panaszra vagy reklamációra okot adó körülménynek a Felhasználó tudomására jutásától 14 napon belül. Ezen határidő elteltével a Szolgáltató nem fogad el reklamációt.
 2. Amennyiben a Felhasználó Fogyasztónak minősül, és panasszal kíván élni, kifogásait az alábbiak szerint terjesztheti elő:

Telefonszám:   (+36 30) 942 5469     email: recepcio@budatrioapartments.hu

Postacím: 1027 Budapest, Margit körút 48. 2.em.14.

A telefonon bejelentett panaszt a Felhasználónak legkésőbb az írásbeli panaszra vonatkozó

               szabályokban meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli

               panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató egyedi

               azonosítószámmal látja el, a panasz visszakereshetősége érdekében, mely számot a Szolgáltató köteles a

                Felhasználóval közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül megvizsgálja és érdemben megválaszolja. Amennyiben a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

 1. Jelen ÁSZF 2019. december 14. napjától visszavonásig hatályos; az itt nem szabályozott kérdéseket az egyedi szerződések, illetve a vonatkozó jogszabályok rendezik.
 2. A Szolgáltató fenntartja az ÁSZF, a Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat egyoldalú módosításának jogát.